Brf Skolallén Drottningholm

I anläggningen kommer en ny värmepumpscentral att byggas i befintligt förråd. Från centralen kommer både värme och kyla att distribueras via kulvert till 15hus. I varje hus kommer ett radiostyrt energimätningssystem för både värme och varmvatten att installeras. Central avläsning av förbrukad energi och utskick av fakturor till brf-medlemmarna kommer att ske.

Kylan i respektive hus kommer att ske via fläktkonvektorer.